• Tilsynsrådet har jurisdiksjon i hele verden

Tilsynsrådet har startet torpedovirksomhet i Jensen-saken

Time to read
3 minutes
Read so far

Tilsynsrådet har startet torpedovirksomhet i Jensen-saken

Fri, 13/08/2021 - 23:23
0 comments

I en artikkel i Dagbladet 13. august 2021 fremgår det at advokat Farid Bouras hos advokatfirmaet Elden & Co, har henvendt seg til Tilsynsrådet for advokatvirksomhet, og bedt om bistand til å få oversendt saksdokumenter som befinner seg hos advokat Sigurd Klomsæt.

Advokat Bouras synes å ha insistert overfor tilsynsrådet at det ikke burde være nødvendig å gå til rettslige skritt for å få skaffet dokumentene. Han søker altså minste motstands vei, og det er for ham Tilsynsrådet.

Tilsynsrådet snudde seg hodeløst rundt, og sendte den 10. august 2021 ut et pålegg med frist til advokat Klomsæt. Kort sagt ble Klomsæt beordret av Tilsynsrådet til å utlevere dokumentene innen 16. august 2021. Hvilke konsekvenser det skulle få å overtre fristen, er det ikke sagt noe om i artikkelen, men man kjenner jo ”lusa på gangen” (adlyd eller mist bevillingen).

Jeg vet ikke hva som er årsaken til at Bouras ikke har fått dokumentene (det kan jo være så mangt, eksempelvis at klienten ikke har betalt), men dette er uansett irrelevant for denne artikkelens tema.

Spørsmålet som her reiser seg er:

1) har Tilsynsrådet kompetanse til å drive dokumentinnkrevingsvirksomhet for advokater som ikke selv orker, eller ikke kjenner reglene som gjelder når en klient skifter advokat og ny advokat har behov for sakens dokumenter? og

2) har Tilsynsrådet anledning til å presse advokaten (drive torpedovirksomhet) dersom Tilsynsrådets oppdragsgiver (den beklagende advokat) hevder at klientens forrige advokat forpurrer overføring av sakens dokumenter?

Et lite sidespor
Før jeg fortsetter må jeg få si at Bouras henvendelse til Tilsynsrådet blir stående i et merkelig lys, idet Elden selv – i en annen rettskraftig straffesak – har svart sin eksklient med at dersom han ønsker å få innsyn i sakens dokumenter (hvilket han ønsket, og derfor henvendte seg til Elden, hans eks-advokat), så får han henvende seg til det lokale politiet som sitter på saken. Elden satt på alle dokumentene. Nok om det.

Tilsynsrådets rolle
Tilbake til problemet. Det fremgår av domstolloven § 225, første ledd, at Tilsynsrådet skal føre tilsyn med advokaters virksomhet. Her er ordet; tilsyn, et nøkkelord. Av advokatforskriften § 4-5 er det presisert at Tilsynsrådet har myndighet til å kontrollere at advokatvirksomheten drives i samsvar med lov, og at advokaten er forpliktet til å gi de opplysninger som er nødvendige for at Tilsynsrådet skal kunne utøve denne kontroll.

Tilsynsrådet skal altså føre tilsyn (kontrollere). Dersom Tilsynsrådet ønsker oversendt dokumentasjon til seg selv, må rådet først etablere en tilsynssak, og ta det derifra. Det er uansett ikke gitt regler som gir Tilsynsrådet anledning til å gripe inn (intervenere) i saker mellom advokater og klienter, og utøve press mot de advokater som Tilsynsrådet føler seg overbevist om at ikke har en god sak. Å presse en advokat til å overlevere saksdokumenter til en annen advokat, ligger lang utenfor den tilsyns-/kontrollvirksomhet som Tilsynsrådet har fått mandat til å utøve.

Litt historikk om Tilsynsrådet vs Berge
Det er for øvrig ikke første gangen dette rådet har begått grove rettskrenkelser, og ikke blir det den siste heller, så lenge ingen tar tak i dette rådet. I 2007 og fremover forsøkte Tilsynsrådet å herje med meg. De gikk så langt som til å utvide sin jurisdiksjon (tilsyn med Norske advokater i Norge) til å også gjelde meg i Luxembourg. Det har gått mange brev mellom meg og Tilsynsrådet, og det blir for mye – og også unødvendig – å legge ut alt. En slik massepublikasjon ville for øvrig bare skade Tilsynsrådet ytterligere, og det er ikke min intensjon med denne artikkelen. Artikkelen fokuserer strengt på Tilsynsrådets handlinger, holdt opp mot norsk lov.

For å vise leserne hvordan Tilsynsrådet opererer og har operert, velger jeg å publisere mitt brev til justisminister Knut Storberget av 26. oktober 2009, hvor jeg varslet om at jeg aktet å drive advokat- og rettshjelpvirksomhet fra min base i Luxembourg, rettet mot nordmenn, og at jeg aktet å ta betalt for tjenestene mine. Årsaken til dette noe uortodokse tiltaket, var at jeg var blitt ilagt et urettmessig og rettsstridig yrkesforbud i 2004 av den sittende Arbeiderpartiregjering, og at jeg selvsagt har en rett til å kvalifisere meg og deretter utøve det yrket jeg har utdannet meg til, og at denne rett ikke kan forpurres, elimineres, eller på annet vis fratas meg med mindre jeg er dømt for å ha gjort noe galt.

Som det fremgår av brevet ba jeg om å få justisministerens/norske myndigheters respons innen én uke dersom Norge ønsket å protestere mot min virksomhet. Dagen etter at fristen var løpt ut, svarte Tilsynsrådet. Se deres faks av 3. november 2009. Jeg besvarte Tilsynsrådets faks i mitt brev av 5. november 2009. Dette brevet vil gi dere et lite innblikk i Tilsynsrådets kriminelle virksomhet, og hvorfor ingen kan ha den minste tillit til det arbeid som de utøver, eller til de som har sitt daglige virke der. Tilsynsrådet besvarte dette brevet med å sende brev til advokatforeningen i Luxembourg, se brev av 14. desember 2009. Fantastisk! Det er altså ikke så rart at Tilsynsrådet i dag, 12 år senere, fortsetter sin torpedovirksomhet.

Tilsynsrådet utøver torpedovirksomhet
Det brev som Tilsynsrådet har sendt til advokat Klomsæt er utarbeidet og sendt ut i strid med det mandat Tilsynsrådet har. Tilsynsrådet har ikke mandat/kompetanse til å påta seg oppdrag med å drive dokumentinnkreving for advokater, og rådet har selvsagt ikke mandat til å drive med utpressing/torpedovirksomhet.

Justisministeren bør nå reagere og ta tak i den virksomheten som Tilsynsrådet driver. Dette rådet har vært uten kontroll siden det ble startet, eller fikk blåst nytt liv i seg i 1997, og vi har nå kommet til et punkt hvor det er nødvendig å stenge ned rådet for godt.

Coronarestriksjonene har vist at det ikke er det minste problem å legge ned en statlig institusjon, for en kortere eller lenger periode. Ingen bryr seg, og ingen vil lide tap ved en slik midlertidig nedstenging. Etter at rådet er nedlagt har man god tid til å diskutere seg frem til en holdbar løsning mht tilsyn over advokaters virksomhet. I et interim kan regjeringen sette ned et råd som skal kontrollere om advokater betaler sin forsikring, hvilket i sin tid var Tilsynsrådets hovedoppgave. De øvrige oppgaver ivaretas av Advokatforeningen, Disiplinærnemnden og Advokatbevillingsnemnden.

 

Herman J Berge, i eksil.

Internal banner image(s)
Slideshow image