Regjeringsadvokaten styrer Tilsynsrådet for advokatvirksomhet

Time to read
2 minutes
Read so far

Regjeringsadvokaten styrer Tilsynsrådet for advokatvirksomhet

Wed, 12/12/2007 - 21:49
0 comments

Under hovedforhandlingen i sak advokat Ole K. Aabø-Evensen hadde reist mot Amelia Riis, kom det frem at regjeringsadvokaten ringer inn til Tilsynsrådet og styrer hvem som skal få bevilling/autorisasjon, og hvem som ikke skal få. Regjeringen har således full kontroll på hvem som skal ilegges yrkesforbud. Jeg var sterkt engasjert for familien Riis på det tidspunktet, og det var viktig for Regjeringsadvokaten å stoppe Riis' fremgang ved å stoppe meg. Jeg fikk yrkesforbud i 2004. I et brev til justisminster Knut Storberget blir det redegjort for hvordan det hele utspant seg. Det originale brevet med vedlegg er lagt ved her.

 

Herman J Berge
665, rue de Neudorf

L-2220 Luxembourg
Luxembourg

Phone               : +352 43 12 65
Fax                   : +352 26 43 12 11
E-mail               : herman.berge@rettsnorge.no

 

Knut Storberget                                                       Luxembourg den 10. desember 2007
Justis- og politidepartementet
Postboks 8005 Dep.
0030 Oslo

 

Att                          : Justisminister Knut Storberget
Ad                          : Erstatningskrav i forbindelse med yrkesforbud, mobbing, sjikane, trakassering, mishandling og tortur
Saks nr                  :
Deres Referanser :
Vår Referanse       : Riis- og Berge sakene
Oversendelse        : Fax og brev
Deres faks nr         : 0047 22 24 27 22
Antall sider             : 5
Vedlegg                  : Brev av 14. september 1978 fra kst. lagdommer Nils B. Hohle til Regjeringsadvokaten. Brev fra Herman J Berge til tingrettsdommer Jarle Amundsen av 3. november 2004. Tingrettsdommer Jarle Amundsens brev av 9. november 2004 til Herman J Berge
Kopi                       : Riksadvokaten; Statsminister Jens Stoltenberg; Kongen; Stortingets Presidentskap; EOS-utvalget

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Jeg viser til den sverte- og ødeleggelseskampanjen som nå pågår mot meg, støttet av Regjeringen.

Som Justisministeren er kjent med er det til neste år 30 år siden kst. lagdommer Nils B. Hohle – på oppfordring fra regjeringens advokat – skrev til regjeringsadvokaten og tilbød sin ytterlige bistand til å punktere Riis’ søksmål bl.a. mot ditt departement. Brevet er lagt ved her, og viser åpenbar korrupsjon i domstolen. Det viser seg nå at Regjeringen ikke har ryddet opp i forholdene etter at dette skandaløse kriminelle forbund ble offentlig kjent. Slike forbund er forbudt ved lov, jf bl.a. strl §162 c, jf strl §60 a.

Staten er i ettertid dømt to ganger i EMD i Strasbourg for disse treneringsforholdene.

I forbindelse med mitt sterke engasjement for familien Riis, har regjeringen på ny søkt bistand hos regjeringsadvokaten for å knuse meg.

Jeg legger ved mitt brev av 3. november 2004 til tingrettsdommer Jarle Amundsen, samt hans svarbrev av den 9. november 2004.

Tingrettsdommerens svar bekrefter at regjeringen fortsatte den kampanjen de hadde gående mot famillien Riis – som gikk ut på å forpurre en rettferdig rettergang – nå også mot meg.

Som nevnt i mitt brev til tingrettsdommer Jarle Amundsen, uttalte dommeren for åpen rett at Regjeringsadvokaten hadde anmodet Tilsynsutvalget om å aldri gi meg autorisasjon. Tingrettsdommer Amundsen husker dette slik:

”…det ble opplyst at det var kommet innsigelse fra Regjeringsadvokaten med hensyn til autorisasjonsbevilling og at dette var en av årsakene til at behandlingen av søknaden var blitt forsinket.”

Søknaden ble uten lovlig grunnlag avvist, og jeg fikk aldri beskjed verken om selve avslaget på søknad om autorisasjon som advokatfullmektig, eller årsak.

Det bekreftes altså i brevet at arbeidet med min autorisasjon ble stoppet etter ordre fra Regjeringen. Regjeringen hadde således nedlagt yrkesforbud mot meg, og søkte med dette i første omgang å hindre familien Riis å få juridisk bistand fra meg, dernest å knekke meg, først økonomisk, deretter på alle andre måter.

Jeg holder Justisministeren formelt, og Knut Storberget personlig ansvarlig for de skader dette har påført meg og Einar Riis, hans dødsbo, som jeg gjennom Einar’s testament representerer.

Mine krav er foreløpig som følger:

  • Skl §3-1, første ledd, første alternativ: Tapt arbeidsinntekt fra skade oppsto frem til dags dato settes til NOK 1.5 millioner.
  • Skl §3-1, første ledd, annet alternativ: Tapt fremtidig arbeidsinntekt settes til NOK 40. millioner. I tillegg kommer:
   • 15% økende til 20%[1] av Einar og Amelia Riis’ andel i Viking Bank, Sveits, eller andre banker/lokaliteter hvor midlene måtte finnes.
  • Skl §3-1, første ledd, tredje alternativ utstår inntil videre.
  • Skl §3-2: Menerstatning, NOK 20 mill.
  • Skl §3-3: Erstatning for personlige krenkelser dekkes med kr 20 millioner i tilknytning til brudd på følgende straffebud: strl Kap. 11, strl §168 (falsk anklage), kapittel 21 (forbrytelser mot min personlige frihet), Kapittel 25 (utpresning), §390 a (skremmende, plagsom og annen hensynsløs atferd). Dette punkt er ikke uttømt ved denne nedtegnelse, og kan utvides i forbindelse med resultat fra gransking og påtalemyndighetens etterforsking.
  • Skl 3-5: Ikke økonomisk skade som følge av de nevnte handlinger NOK 15 mill. (straffeerstatning som følge av kalkulert forrakt for retten og mine rettigheter).
  • Skl 3-6: Erstatning for ærekrenking og krenking av privatlivets fred NOK 15 millioner.

Dødsboets krav vil bli presentert in due time.

Luxembourg den 10. desember 2007

Herman J Berge

 

[1] I medhold av avtaler.