Advokat Ole Kristian Aabø-Evensen anmeldt for trusler og utpressing

Time to read
6 minutes
Read so far

Advokat Ole Kristian Aabø-Evensen anmeldt for trusler og utpressing

Tue, 19/06/2007 - 20:16
0 comments

Advokat Ole Kristian Aabø-Evensen er nå anmeldt for forsøk på utpressing og trusler, hvor han har engasjert TV2 og journalist Mats Ektvedt for å bistå i foretakendet. Målet var å skremme og presse meg bort fra mitt rettmessige krav mot boet etter Einar Riis-Johannessen. Bilagene til anmeldelsen kan leses her. At påtalemyndigheten lar være å straffeforfølge disse forholdene som denne advokaten er anmeldt for, bekrefter at påtalemyndigheten er korrumpert, og ikke virker slik samfunnet forutsetter at denne myndighet skal fungere. Borgerne er i realiteten rettsløse, fullstendig i hendene på korrumperte og inkompetente "demokratiske" funksjoner som alle har minst to ting til felles, og det er å dekke over feil og beskytte hverandre mot borgernes pågang.

 

Riksadvokaten
Postboks 8002 Dep
0030 Oslo

ANMELDELSE

Jeg ber herved om at advokat Ole Kristian Aabø-Evensen, Olaf Bulls vei 70, 0765 Oslo, samt medvirkere på hans advokatkontor, Fr. Nansens Plass 2, 0160 Oslo, settes under tiltale og straffes for overtredelse av:

Strl §266, første ledd: Utpresning – subsidiært §222: Tvang
Ved at anmeldte den 18. og 20 desember 2006, i den hensikt derved å skaffe seg eller andre en uberettiget vinning, ved rettsstridig atferd eller ved å true med slik atferd søkte å tvinge Herman J Berge, 665, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, Luxembourg, til å foreta en handling som ville volde tap eller fare for tap for Berge.

Grunnlaget er følgende:
For så vidt gjelder det underliggende forhold, vises til anmeldelse av samme person av 7. mai 2007.

Utpressing/tvang – forsøk I
Den 18. desember 2006 mottok jeg en e-mail fra anmeldte.

Bilag nr 1: E-mail fra advokat Ole Kristian Aabø-Evensen til Herman J Berge av den 18. desember 2006.

Han fremsto som representant for Amelia Riis (Bærum, Norge) Kenneth Patrizio Riis (Verona, Italia), og Benedicte Riis Duryea (Moraga, USA). I brevet legger han ingen ting imellom for å beskrive meg på den mest nedverdigende og sjikanøse måte, hvor han refererer til mine rettmessige krav[1] i boet til avdøde Einar Riis som urettmessige og fiktive, uten å legge frem ett eneste dokument som skulle bygge opp under en slik påstand/anklage. Dette er likevel ikke poenget i denne anmeldelse.

Etter å ha gjort sitt beste i å beskrive hvor alvorlig min situasjon er i hans og hans klienters øyner (hvor jeg blir beskyldt for bedrageri og underslag, uten at noen av anklagene dokumenteres), avslutter han brevet med å gi meg 5 dager (i realiteten 3 dager, i og med at brevet var datert den 18. desember hvor han satte fristen til den 21. desember) til å signere en vedlagt ferdigskrevet waiver (rettighetsfraskrivelse) og sende den til notaren i Monaco.

Deretter forteller han meg hva som kommer til å skje med meg dersom jeg ikke følger hans råd/trussel. I så fall vil han sette i gang rettslige tiltak mot meg (trussel om søksmål), hvor de bl.a. kommer til å kreve tilbakebetalt det beløp jeg har fått utbetalt i tråd med de avtaler som foreligger. I trusselen lå det også klare føringer om at jeg ville bli anmeldt for bedrageri og underslag dersom jeg ikke ga meg.

Denne trusselen ble også videreformidlet til meg av TV2-reporter Mats Ektvedt under et intervju i Luxembourg.

ME: De vurderer å anmelde deg for bedrageri.

Også her lå det i luften at det ikke ville bli noe TV-innslag dersom jeg bare trakk kravene mine mot boet i Monaco.

ME: De har jo også kommet med forslag til deg om å glemme det viss du glemmer det Monaco kravet, så kjører de ikke motkrav mot deg. Det har jo ikke du vært villig til å være med på.

Jeg nevner også kort at Mats Ektvedt selv er oppført i Einar Riis’ testament som mulig kreditor i boet. Han hadde altså objektivt sett økonomiske interesser i boet da han intervjuet meg, og da han sendte fire sterkt injurierende innslag om meg på TV2.

Utpressing/tvang – forsøk II
Den 20. desember 2006 besvarte jeg anmeldtes e-mail av den 18. desember, og ba kort om Amelia Riis’ godkjennelse til å snakke fritt om alt det jeg satt inne med av informasjon, og som jeg hadde lovet Amelia og Einar om å holde for meg selv.

Bilag nr 2: E-mail fra til Herman J Berge til advokat Ole Kristian Aabø-Evensen av den 20. desember 2006.

Anmeldte svarte meg samme dag, den 20. desember 2006. I dette brevet opprettholder han gategutt-tonen, og legger frem en enda klarere trussel enn den forrige, hvor det gjøres helt klart at dersom jeg ikke innen én dag gir ifra meg alle mine rettigheter, så vil det bli reist søksmål mot meg.

Bilag nr 3: E-mail fra advokat Ole Kristian Aabø-Evensen til Herman J Berge av den 20. desember 2006.

Anmeldte avslutter med å understreke sin trussel og det klare budskap på denne måten: ”We do however trust that the content of this letter should be quite clear…”

*        *        *

Jeg minner påtalemyndigheten om at jeg har rettmessige krav i boet, dette i medhold av avtaler. I henhold til disse avtalene samt testament, har jeg tre stillinger i boet: 1) Kreditor, 2) Arving og 3) Executor. Den resterende familien Riis og anmeldte benytter seg her av klart straffbare metoder for å skyve meg bort fra disse tre stillingene. Mine krav kan sikkert – som alt annet i denne verden – utfordres. Dette må i så fall gjøres for en domstol, og ikke gjennom press og trusler, slik som her er tilfellet.

*        *        *

Jeg vil også gjøre påtalemyndigheten oppmerksom på at familien Riis, og høyst sannsynlig anmeldte, har utøvet sterkt press mot Einar Riis’ venninne gjennom 14 år, Anne Lise Sellæg, Vibes gt. 18, 0356 Oslo (antakelig med trusler om tilbakebetaling av omkring kr 3 millioner som hun fikk av Einar).

Jeg hadde en samtale med henne forleden dag, hvor det gikk klart frem at det fiendskapet som var mellom Amelia og henne – hvor Anne Lise så sent som i fjor høst fortalte meg at hun flere ganger hadde fått drapstrusler fra Amelia og en av hennes venninner – nå var borte. Jeg har en rekke opptak mellom meg og Amelia, hvor Amelia blåser ut om sitt hat til denne Anne Lise, som hun mener kom inn og ødela ekteskapet i 1992.

Amelia krevde i brevs form i 1997 utbetalt kr 10 millioner fra Anne Lise som følge av brutt ekteskap m.v. Senest i august 2006 sendte Amelia pengekrav mot Anne Lise (krav om tilbakebetaling av det hun hadde fått av Einar). Med den dokumentasjonen jeg har, er det usannsynlig at de to skulle kunne komme til å bli venner, slik som det nå likevel kan synes at har skjedd.

Det er også verdt å merke seg følgende: I en telefonsamtale mellom meg og Anne Lise i fjor høst, fortalte hun meg – uoppfordret – at Einar har en sønn i Italia. Sønnen var et resultat av et forhold før Amelia’s tid.

I min samtale med Anne Lise forleden, spurte jeg henne om denne sønnen. Først forstod hun ikke helt hva jeg mente. Deretter ville hun ikke snakke om saken. Jeg oppfatter hennes nye holdning som et resultat av det press som anmeldte og familien Riis synes å ha utøvet mot henne. Noe alvorlig må jo ha skjedd, i og med at Anne Lise helt uoppfordret fortalte meg om ham. Hun kunne jo ha tidd om dette. At hun ikke vil snakke om saken nå, peker i retning av at hun lever under press. En ny arving vil jo automatisk medføre en mindre del på hver arving.

Jeg fortalte henne i samtalen at Einar har utpekt meg som Executor av testamentet, og at det selvsagt var viktig å få avklart om det finnes en arving til, og i så fall hvor han bor m.v. slik at han kan blir gjort kjent med situasjonen. Han har jo også rettigheter etter sin far. Anne Lise ga meg to navn som også jeg kjenner fra før. Jeg skulle få telefonnumrene til disse to, som da kunne fortelle meg litt mer om denne sønnen, som etter Anne Lises erindring er født mot slutten av 40-tallet.

*        *        *

Avslutningsvis vil jeg nevne at Kenneth Patrizio Riis ringte meg den 14. juni 2007. Samtalen i seg selv er en trussel mot meg og min familie. Han sa da også klart ifra at samtalen ikke på noen måte skulle ses på som et forsøk på å forlike saken. Da er det kun ett alternativ igjen: Trussel om at dersom jeg ikke gir meg, vil det bli satt i gang ytterligere angrep mot meg på lik linje med de angrep familien Riis og TV2 hadde utøvet mot meg i mai 2007. Av samtalen gikk det greit frem at disse utenomrettslige angrepene ble satt i gang fordi jeg ikke ville bøye meg for de trusler som ble fremsatt i brev fra Kennet Patrizio Riis av 1. oktober og 14. november 2006, og fra anmeldtes e-mail av den 18. og 20. desember 2006. Samtalen er på ca 30 minutter, og jeg har pr i dag ikke hatt tid til å skrive samtalen ut. Dette vil bli gjort, og materialet vil da bli sendt til påtalemyndigheten, også i Norge.

Av samtalen går det frem at TV2 og norske domstoler ble brukt for å presse meg bort fra boet i Monaco. Ser vi hva eksempelvis Oslo byfogdembete har lagt til grunn i sin hemmelige kjennelse om arrest i Norge; at Einar led av en sjelden sykdom som visstnok skal kunne opptre etter ca 40 års kamp mot en stat (dommeren la dette til grunn uten noen form for dokumentasjon på en slik medisinsk tilstand), at jeg hadde rømt fra landet en eller annen gang i april i år (hadde dommeren sjekket folkeregisteret så hadde hun sett at jeg for lengst var flyttet og at dette ikke hadde noen forbindelse med Riis’ forliksklage mot meg av den 20. februar 2007, som i likhet med alle andre rettsdokumenter produsert i 2007 aldri er blitt forkynt for meg), så blir det klart at noe alvorlig har skjedd mellom dommerne og anmeldte. Det skulle i alle andre normale tilfeller være umulig å kunne avsi en slik kjennelse om arrest, dette idet ingen av vilkårene var oppfylt.

Noen har presset og noen er blitt presset. Jeg har lidd alvorlig som følge av dette.

Jeg ber om at saken etterforskes, og at de skyldige blir tiltalt og straffet.

Takk.

 

Med hilsen

Herman J Berge
665, rue de Neudorf
2220-Luxembourg

Tlf      : 00352 43 12 65
Fax     : 00352 2643 1211

Luxembourg 19. juni 2007

 


[1] Mitt krav var i utgangspunktet kr 1.8 millioner før Riis’ avtalebrudd. Etter avtalebruddet beregnet jeg all arbeidstid jeg har lagt ned for familien Riis, noe jeg i medhold av våre avtaler har en rett til å gjøre. Som følge av avtalebruddet blir selvsagt beløpene større, noe også Riis og deres advokater burde forstå.