Rettsstaten Norge – en mafiastat

Time to read
3 minutes
Read so far

Rettsstaten Norge – en mafiastat

Tue, 09/09/2014 - 16:09
0 comments

Norge og nordmenn sliter under et korrupt rettsvesen, noe de aller fleste som har hatt befatning med domstolene kan bekrefte. Rettsvesenet slik det eksisterer i dag, har ingen leverett. Det må avvikles og byttes ut med noe som fungerer. Den eneste effektive metoden som jeg kan se at kan gi resultater, er å avkle domstolen/rettsvesenet for derigjennom å vise ubalansen mellom den tillit folket har gitt denne institusjonen, og den radbrekking av tillit som faktisk utøves. Når dere etter hvert vil bli tvunget å oppdage hva dette rettsvesenet egentlig er, vil selv ”die-hard” domstolstilhengere måtte gi tapt. Denne artikkelen bekrefter at rettsvesenet og dets tjenere, herunder advokatene, ikke fortjener selv den minste tillit fra folket. Uten tillit faller domstolen

Vi er vel alle enige om at dersom din nabo hevder å eie en bit av eiendommen din, så må naboen dokumentere sin påståtte rett. Videre; dersom du har kjøpt deg en Rolls-Royce Phantom kontant, og din gode angivernabo ringer kontoret for mistenkelig virksomhet og melder fra at du nå har gått til anskaffelse av en slik doning, så må du belage deg på å måtte vise frem dokumentasjonen for kjøpet skulle det kampklare politiet stille opp utenfor huset ditt klare til å skyte ved første bevegelse. Og endelig, dersom foreningen for glemte pensjonerte politikere hevder å være rette arving til en enslig tantes millionformue, så må foreningen dokumentere sin rett.

Dette dokumentasjonsprinsippet gjelder ikke for advokatfirmaer eller andre løpegutter for den regjerende klan.

Som jeg har skrevet om tidligere hevder advokatfirmaet Torkildsen & Co AS at de har overtatt og nå er eier av et omkostningskrav mot Karina Hyggen Amland, og derfor er i sin fulle rett til å kreve dette utbetalt gjennom namsmyndigheten. Dette omkostningskravet skriver seg fra noen runder Hyggen Amland hadde i retten med det heller tvilsomme meglerfirmaet Poppe & Co Eiendomsmegling AS (Poppe). Jeg skal ikke i denne omgang gå inn på gyldigheten av kravet. Det som derimot er viktig å forstå er at dersom advokatfirmaet skal kunne vinne frem med sin påstand om rettmessig eierskap i det konkursrammede (og nå slettede) selskapets angivelige krav mot Hyggen Amland, må overdragelsen av kravet – fra konkursboet til advokatfirmaet – kunne dokumenteres, og overdragelsen må også være lovlig.

Jeg har bistått Hyggen Amland i denne saken de siste tre årene, og kan forsikre dere om at advokatfirmaet ikke har en slik rett og heller aldri har fått seg overdratt noe som helst fra dette konkursboet, hvilket da også boet selv innrømmer i sin Årsredegjørelse til Oslo byfogdembete i 2012. Hvordan er det da – til tross for dette – mulig at advokatfirmaet har fått alle domstolers medhold i at de likevel er rettmessig eier og derfor har rettslig interesse i å tvangsforfølge Hyggen Amland? Det finnes bare ett svar: Et korrumpert rettsvesen.

Det er beklagelig å måtte erkjenne at sannheten – for øyeblikket – har like stor sjanse å vinne frem i landets domstoler som en snøball har til å overleve selv i det kjøligste hjørnet i helvete. Den eneste måten å snu retningen som sosialistene har brukt godt over hundre år på å stake ut, er å dokumentere hva som skjer og derigjennom vise at det ikke finnes den minste grunn til å ha tillit til det norske rettsvesen. Som nevnt tidligere; rettsvesenets eksisterer alene på den tillit den ignorante delen av befolkningen gir rettsvesenet. Uten denne tillit vil dette gjennområtne system kollapse.

Jeg skal straks linke dere til Karina Hyggen Amlands forliksklage mot advokatfirmaet Torkildsen, men før jeg gjør det skal jeg kort forklare hva den går ut på.

Advokatfirmaet Torkildsen hevder altså å ha fått seg overdratt omkostningskravet fra konkursboet etter Poppe, advokatfirmaets angivelige klient. For å få dette til må advokatfirmaet ha hatt et krav mot Poppe og/eller konkursboet, men ikke bare det; advokatfirmaet må også ha gjort kravet gjeldende (i motsatt fall vil det bli foreldet). M.a.o. må advokatfirmaet ha presentert et pengekrav til Poppe og deretter – når Poppe gikk konkurs – må advokatfirmaet ha meldt sitt pengekrav i konkursboet. Etter at boet har fått inn et slikt krav, skal boet vurdere om kravet skal godkjennes. Forliksklagen dokumenterer at intet av dette har skjedd, at advokatfirmaet Torkildsen & Co ikke sitter på noe krav mot Hyggen Amland, samt at advokatfirmaet – til tross for dette – har fått domstolenes fulle medhold på det motsatte. Forliksklagen dokumenterer med andre ord at domstolene som har vært engasjert i saken er fullstendig korrumpert, og at de har tjent som advokatfirmaet Torkildsens viljeløse verktøy. Det forliksrådet i Oslo – gjennom denne forliksklagen – er gitt å prøve, er advokatfirmaets rettslige interesse i å forfølge kravet. I og med at advokatfirmaet ikke besitter noe krav, har det heller ingen rettslig interesse i å forfølge Hyggen Amland, og saken skulle være grei. På den annen side minner jeg om sannheten og snøballen like ovenfor.

Dersom jeg – som dommer i en straffesak – hadde fått meg forelagt den dokumentasjon som i dag eksisterer i saken, ville jeg ikke ha vært i tvil; de involverte advokater i Torkildsen ville ha blitt dømt til lange fengselsstraffer for prosessbedrag, korrupsjon og motarbeidelse av rettsvesenet. Disse advokatene, hvis navn fremgår av forliksklagen og vedlegg, må dere passe dere vél for. Dette er kriminelle mennesker som går fri av en eneste årsak, og det er at de er beskyttet, ikke av loven, men av et mafisk miljø som har full kontroll over landets dommere.

Artikkelen omhandler én persons kamp, men i prinsippet gjelder den dere alle.

Her er linken til forliksklagen (9 mb).

 

Herman J Berge

In Exile

 

Nuku’alofa, Tonga