Notat fra hovedforhandling Riis v Staten

Ole Kristian Aabø-Evensen = OKAE
Thomas K Svensen = RA
Margarethe Hoff = Dommer

1. OKAE leverer inn prosesskrift og fortsetter…
2. Ole Lund og Erik Gløersen krever å få overvære Tore Wergelands avhør. Dersom ikke ønsker staten å avskjære dette vitnet, eller utsette saken til man har funnet en ekspert som kan gå imot Wergeland
3. Ole Lund skal være Statens ekspertvitne
4. RA varslet at de ville ha et møte med Wergeland
5. RA hadde ringt Wergeland uten å først ha tatt kontakt med Riis' advokat.
6. Wergeland hadde så ringt OKAE og fortalt at RA hadde sagt at Wergeland hadde feil.
7. OKAE fakset da over 9 siders prosesskrift fra RA til Wergeland
8. I det møtet som ble holdt mellom OKAE, Wergeland og RA, hevdet Wergeland det samme som Riis
9. RA reagerte etter dette møtet med å kreve avskjæring, utsettelse, eller at Lund og Gløersen skulle få anledning til å få komme inn igjen og komme med tilleggskommentarer
10. Det ble holdt et møte mellom RA, OKAE og forberedende dommer i februar 1999. OKAE ba her om meddommere, men ble avskåret både av dommeren og RA.
11. De hevdet begge at det ville være mer naturlig med vitner som har den nødvendige sakkyndighet innen shipping, og derved slippe å utnevne sakkyndige dommere.
12. RA mente det ville virke fordyrende å ta inn fagkyndige meddommere.
13. OKAE spurte om hvem de mente kunne opptre som sakkyndig vitne.
14. RA svarte Ole Lund
15. OKAE mente det ville være å gi Ole Lund og Erik Gløersen spesialservice. Riis hevder at Ole Lund og Erik Gløersen er hovedarkitekten bak utføringen av pengene. "-Dette liker jeg dårlig"

Dommer bryter inn
16. Dette er et prosedyrespørsmål,OKAE.

OKAE
17. Jo, men likevel. Også tidligere fikk Ole Lund spesialservice. Den gang Regjeringsadvokat og Voldgiftsdommer, nå Høyesterettsdommer Gunnar Aasland, ga Ole Lund domskonklusjonen nesten en uke før dommen var undertegnet.
18. Foruten dette fikk Lund også spesialservice i en annen sak som Einar Riis førte på vegne av sin kone, Amelia. I denne saken skulle Ole Lund avhøres. Etter 5 minutter sa Ole Lund at han måtte rekke et fly, og retten ga han lov til å forlate retten. Dette førte til at Riis reiste seg og gikk fra hele saken.
19. Jeg ser ingen grunn til å gi Ole Lund spesialservice en gang til
20. Tor Wergeland er en av Norges fremste shippingkyndige. Han er amanuensis på NHH. Videre har han vært konsulent for Norges Rederiforbund samt at han nå senest er benyttet som konsulent av Handelsdepartementet
21. Vi forventet at hans utsagn ville bli godtatt av staten
22. Dette har domstolene latt være å høre på. I stedet har domstolene villet høre på Ole Lund og en gjeng med manipulatorer, og hvor de kaller Riis for en kverulant. Jeg beklager at jeg blir noe irritert, men dette er alvorlig.

RA
23. Når det gjelder Wergeland har staten ingen intensjon om å avskjære ham. Vi er kun interessert i to ting. 1. Sakens opplysning, og 2. Hensynet til motparten. At Riis skal føle at saken blir så godt opplyst som mulig
24. Når det gjelder sakens opplysning, så er det helt ok at vi fører Ole Lund og Erik Gløersen først, for så å føre Wergeland
25. Men etter at retten har hørt denne grunnleggende kritikken som Wergeland vil komme med, så bør man få konsultere den som blir kritisert; Ole Lund og Erik Gløersen
26. Blir noen kritisert i den grad Wergeland hevder, må man få muligheten til å imøtegå kritikken
27. Det blir for øvrig noe merkelig at Riis skal få overhøre hele saken, mens staten og deres vitner skal nektes
28. Det er ikke harmoni i dette

OKAE
29. RA har snudd, og det er jo hyggelig, det.
30. Men etter det møtet vi hadde sammen med Wergeland, så opplevde vi det som en klar trussel da RA påstod vitneavhøret av Wergeland avskåret, eller saken utsatt dersom RA ikke fikk lov til å ha Ole Lund, og Erik Gløersen som tilhørere under Wergelands vitneavhør, slik at de kunne få samstemt sitt vitneprov med Wergelands.
31. Når det gjelder Einar Riis, og det at RA hevder at det ikke er harmoni når Einar får overhøre saken før han selv skal vitne, mens RA's vitner ikke får lov til dette, så har man en klar hjemmel i tvml §213, annet ledd.
32. Riis har vært Amelia's representant i alle år, og har stelt hennes saker.
33. For øvrig er det saksøkers rett til å bestemme vitneførsel
34. Og det er klart et bevisst valg å ta avhør av Lund og Gløersen først
35. Etter 22 år må det være tillatt å føre vitner slik Riis ønsker
36. Usmakelig av RA. Dette har intet med sakens opplysning å gjøre. Riis er blitt nektet opplysninger i alle år. I tillegg ønsket ikke RA at retten skulle settes med meddommere.
37. Hører intet sted hjemme slik RA vil at Lund skal få modifisere sitt vitneprov
38. Det må da være rett og rimelig at en minstepensjonist skal få forsvare seg mot staten som på sin side sitter med uendelige midler

Dommer
39. Setter du deg imot alle forslag fra RA? Vil du at dommeren skal avgjøre dette?

OKAE
40. Ja. Det er i vår fulle rett, og jeg ser ingen grunn til å vike
41. Ole Lund er påberopt som vitne fra oss
42. Etter å ha vært igjennom vitnene ser jeg ingen grunn til å kalle de inn igjen for modifisering av avhøret

Dommer
43. Kan de (Lund/Gløersen) komme inn som saksøktes vitne etterpå, da?
44. Saken må jo opplyses så godt det lar seg gjøre. Alle er tjent med det

OKAE
45. Vi har varslet om Tor Wergeland som sakkyndig vitne.
46. Staten kom med ekspedisjonssjef Leif Asbjørn Nygaard en uke før saken startet. Staten hevder at han skal være skipsfartskyndig
47. Her har staten fått mulighet til å føre sitt ekspertvitne
48. Jeg vil ikke i tillegg gi spesialservice til Lund og Gløersen

Dommer
49. Det er ikke snakk om spesialservice.
50. Vi må få saken opplyst best mulig og her har vi mulighet til dette ved å ta disse to inn en ekstra gang
51. Jeg forstår ikke problemet
52. Saksøker får all mulighet til å legge frem saken
53. Hva er problemet med at motparten får føre Ole Lund og Erik Gløersen?
54. Retten må få best mulighet til å ta en avgjørelse (men retten ville i sin tid ikke ha sakkyndige meddommere. Se for øvrig "punkteringsdok".red.anm.)
55. Begge parter har det samme behov for å få saken best mulig opplyst
56. Jeg forstår ikke problemet

OKAE
57. Vi vil ikke at de skal få tilpasse seg sin forklaring
58. De vil få referat og tilpasse sine unnskyldninger
59. Og deretter skal de få komme inn i retten igjen hvor de skal få komme med en bortforklaring.
60. Vi har et system som går på vitneavhør
61. Det er helt ekstraordinært å gi Ole Lund og Erik Gløersen muligheten til å vitne, dernest å få overhøre Wergeland, for deretter å få komme i vitneboksen igjen og rette på sine forklaringer

RA
62. Saken blir satt på hodet.
63. Her er det ikke snakk om noe spesialservice
64. Det er snakk om å få saken best mulig opplyst for retten
65. Vi har hatt møte med Wergeland
66. Det er rettens vitner, ikke motpartens
67. Når retten har fått Wergelands syn, må retten få en mulighet til å konfrontere vitnene med den gjennomgående kritikk de blir utsatt for
68. Til tross for at saken har ligget i 22 år, så må også staten få muligheten til å få sin side av saken best mulig opplyst
69. Glem spesialservice
70. Når Ole Lund og Erik Gløersen blir karakterisert som arkitekter og hovedgjerningsmenn bak utføringen av midlene fra skifteboet, så må man også få en mulighet til å få opplyst saken slik at retten kan komme frem til riktigst mulig resultat
71. Dersom Lund og Gløersen blir utsatt for sterk kritikk, noe vi vet de vil bli etter å ha hørt Wergeland, så må staten få føre dem for retten en gang til
72. Retten må få ta standpunkt til dette etter at Wergeland har vitnet
73. For øvrig spørs det om Wergeland - for retten - vil si det han sa under vårt møte.
74. Det er kun det som blir sagt i retten som skal legges til grunn. Vi må ikke forskuttere vitneprov (antar at han mener at det som ble sagt av Wergeland under møtet ikke nødvendigvis vil bli gjentatt i retten. Og at retten måtte passe seg for at Lund - som kommer før Wergeland - i sitt avhør ikke ble konfrontert med noe Wergeland kun har uttalt i møte, og altså ikke i retten? En noe suspekt hypotese, dette. red.anm.)
75. Lund er for tiden voldgiftsdommer og har bedt om utsettelse
76. Vi kan ikke forskuttere vitneforklaringer
77. Prosesslovgivningen åpner ikke for at saksøker skal få bestemme vitneførsel. Dette bestemmer retten

Dommer
78. RA må få lov til å konfrontere Ole Lund og Erik Gløersen med hva Wergeland sa, selv om retten ikke har hørt Wergeland.
79. Retten våker over sakens opplysning, dersom retten føler behov for det, noe som meget sjelden skjer
80. Saken om rekkefølgen for vitneførsel utsettes
81. Det er ingen innsigelser mht at Riis overhører hele saken før sitt eget vitneprov. Så det er klart at han skal få sitte her.

Etter pausen

OKAE
82. Presiserer at Ole Lund og Erik Gløersen kun er nevnt som arkitekter og ikke nødvendigvis hovedmennene bak utføringen, slik RA hevder
83. Tilbake til innledningsforedraget.