Straffen for ulydighet

Time to read
12 minutes
Read so far

Straffen for ulydighet

Sun, 22/11/2009 - 14:35
Posted in:
0 comments

Mennesket – og spesielt menneskemasser – har vist seg å være langt enklere å lede enn noe dyr. Hva skjer når noen av oss på egenhånd søker etter sannheten? Og hva skjer når vedkommende forsøker å informere andre om sine funn?

Mennesket – og spesielt menneskemasser – har vist seg å være langt enklere å lede enn noe dyr. Mentalt forstyrrede mennesker har for lengst sett denne svakheten ved mennesket og har følgelig klart å lede sine folk til å slave[1] for dem, og når de har utnyttet og pint sine slaver for det som måtte finnes av energi, ledes de til avgrunnen.

Oppigjennom tidene har enkelte mennesker – på mirakuløst vis, vil noen si – skåret ut av rekkene for å lete etter sannheten. Disse menneskene, som man i dag kanskje vil kalle ”Whistle-blowers”, er naturlig nok til stor fare for makthaverne, deres familier og deres hegemoni.[2] I like lange tider har derfor de samme lederne bygget opp et system (som med tiden er blitt perfeksjonert) med det mål å knuse enhver sannhetssøker og ethvert forsøk på å videreformidle sannheten.

I snart ett år har mediene verden rundt manipulert mennesket til å tro at influensa er dødelig for alle. Som følge av flokkmentalitet; en innpodet tro på legevitenskapen; en innpodet stoisk tro på at lederen vet best (noe som i sin tur har ført til en stadig redusert evne til å undersøke og å resonnere selv); en innpodet evne til å ikke bry seg om andre; innpodet frykt og redsel for å ta ansvar (også for egen helse); og et innpodet økende hat mot alt som kan føre til svekkelse av ledernes standpunkt (og derved ens eget), har WHO hatt en enkel oppgave i å få brorparten av menneskeheten til å tro på det som pøses ut av løgner[3] fra WHO (og deres ”budbringere” i de forskjellige land), eksempelvis at alle må vaksineres.

Som man kanskje vil se om en stund, har vaksinen ingen positiv funksjon på menneskehetens helse.[4] Tvert imot. Idet mitt poeng – i denne omgang – ikke er å gå løs på WHO, men derimot å vise hva slags metode landets ledere benytter seg av når noen skjærer ut av rekkene, er det heller ikke her nødvendig å gå dypere inn på WHO og dette FN’s antakelig mest korrupte organs samarbeid med legemiddelindustrien.

For å få et klarere bilde av hvor langt det har gått, og hvor det hele kommer til å ende dersom ingen gjør noe med det, anbefaler jeg dere å søke informasjon på uavhengige nettsteder, som det finnes en god del av.

TV2 har nylig harselert og latterliggjort mennesker som roser eller anbefaler forskjellige frekvensbehandlingsformer mot for eksempel kreft. Når dere har lest gjennom artikkelen her, vil dere fort forstå hvem som står bak TV2s kampanje, og målet med den.

Royal Raymond Rife er en mann hvis navn, oppfinnelser og forskning dere bør bite dere merke i. Han ble først hyllet, for deretter å bli slaktet og ødelagt. Dette har likevel ikke stoppet en rekke medisinere i å titte inn i hans ideer, noe som har resultert i en artikkel som langt på vei anerkjenner Rifes forskning på kreft. Som en innledning til nyheten kan dere begynne å lese her (artikkelen er ikke lenger tilgjengelig: http://www.cancerdecisions.com/content/view/218/2/lang,english/), og gjør det for Guds skyld med et åpent sinn.

Jeg har så vidt nevnt Dr. Guylaine Lanctôt. Dr. Lanctôt har ført en aktiv kamp for sannheten omkring menneskets kropp og helse. Les denne artikkelen om vaksine. Og så kan dere jo lese her (linken er død, men i stedet kan dere lese intervjuet med Dr. Lanctôt) om hvordan kanadiske myndigheter reagerte mot hennes sannhetssøken og forsøk på å informere andre.

Og så til poenget: Hva gjør landets ledere når noen forsøker å si sannheten? De staffer, og jeg gjengir nedenfor de metoder som Dr. Lanctôt har beskrevet i sin bok; The Medical Mafia. Før jeg lar dere bli kjent med metodene, kan det være greit å ha i minne www.vaksineaksjon.no og deres arbeid med å forsøke å reise en kritisk debatt omkring vaksinen og statens ensidige propaganda omkring denne, hvor myndighetene ved hjelp av frykt synes å påføre sine borgere skade.

Merk dere hva som står nedenfor om metodene mot slike ”opptrinn”, og følg med i mediene i tiden fremover for å se om disse metodene har vært benyttet eller blir tatt i bruk imot de som søker sannheten og som søker å reise en kritisk debatt. Før jeg går videre nevner jeg – uten å være uttømmende – at metodene nevnt nedenfor også benyttes mot andre yrkesgrupper enn helsepersonell, så som oppfinnere, jurister, prester, teknikere og ingeniører.

*          *          *

Det har nok alltid vært slik at dersom man nekter å adlyde autoriteter så blir en straffet, og det strengt. Hvem husker vel ikke fra ens egen skoletid hvor det var de opprørske elevene som det alltid gikk ut over.

For å straffes trenger man ikke gjøre så mye annet enn å gå imot strømmen, imot det etablerte system innenfor et hvilket som helst fag. De som har gjort det har smertelig fått erfare at det betales en høy pris av de som er ulydige overfor autoritetene og deres lover. Det samme gjelder innenfor helsevesenet. Leger og terapeuter blir straffet skulle de foreslå nye veier, nye behandlingsmetoder/-former, eller andre løsninger – overfor sine pasienter – som går imot eller er annerledes enn de som autoritetene har fastslått. For autoritetene er det revnende likegyldig om:

 • Behandlingen har hjulpet (de blir straffet likevel).
 • Behandlingen oppfyller pasientens ønsker (de blir straffet likevel).
 • Behandlingen er uten bivirkninger (de blir straffet likevel).
 • Behandlingen har gitt oss en bedre helse (de blir straffet likevel).

Hvem er det som straffer?
Autoritetene, Medisinens Mafia, enten direkte eller ved hjelp av Mafiafamiliens medlemmer. De arbeider tett sammen, og det er derfor man ofte ser denne gjengen jobber som et team omkring den samme ”sak”, hvor både de medisinske, skattemessige, juridiske og de lovgivende medlemmer er involvert. Det er vanskelig å unngå å komme i problemer, for når denne gjengen først har satt i gang en sak, så er de sikre på å vinne den.

Hvorfor straffer de?
Det gjør de for å forsvare pille-/legemiddelindustriens interesser som i korthet går ut på å selge det største mulige antall vaksiner, medikamenter og teknologisk utstyr. Dette kan kun gjennomføres ved å skape og fremme sykdommer hos alle mennesker. Våre medisinske og politiske myndigheter sørger omhyggelig for at dette ”direktiv” får gyldighet for hele nasjonen. WHO og pille-/medisinindustrien sørger for at dette skjer på verdensplan. Og stakkers dem som måtte sette seg imot dette. Hele Medisinens Mafia vil i samlet tropp sørge for at de kommer til ”fornuft”.

Hvordan straffer de?
Dette blir gjort på samme måte som under Middelalderens Inkvisisjon, med en god gammeldags heksejakt:

 • Man kretser inn viltet.
 • Man fratar det sine eiendeler og rettigheter.
 • Man piner det.
 • Og til slutt ofrer man det.

Det hele foregår fullstendig som under Inkvisisjonen. Jo før offeret gir opp dess tidligere ender dets pinsler. 

 

Innkretsing av byttet (viltet)

1. Frykt, den tause trussel
Dette er det foretrukne våpen mot ulydighet. Vi behøver kun å vite hva som venter oss, og hva som har skjedd med andre, så vil vi nok være både lydige og flinke overfor autoritetene. Frykt sørger for gjennomføring av ”Omertà”; taushetens lov. Vi tror at våre leger er sterke og tapre, men sannheten er at de kun er mennesker som oss andre. De er like redde for autoritetene som vi er, ja, kanskje enda mer.

2. Intimidering, trusselen om en trussel
Myndighetene jobber i en atmosfære av makt og diskresjon, hevet over alle andre. De skriver brev hvor de truer de ”skyldige” legene og gir dem advarsler. Alt hva myndighetene gjør har til hensikt å få byttet til å følge seg ubetydelig og skyldbevisst uten å vite hvilken skjebne som venter.

3. Sjikanering, den stadige vedvarende trussel
Dersom byttet ikke har gitt opp og fremdeles ikke har forstått at det har begitt seg ut på feil vei, så benytter myndighetene sjikane; alt fra alminnelige reprimander til formelle advarsler. Byttet blir slept foran den ene Komité og rettsinstans etter den andre med beskjed om å komme på bedre tanker, eller så…! Formålet med denne teknikken er å utmatte byttet, både fysisk så vel som moralsk og økonomisk.

4. Skammen, den åpenlyse trussel
Den skam som yrkesutøveren føler når han forfølges av autoritetene svarer til voldsofferets skamfølelse. Det er altså voldsofferet som føler skam, mens det i virkeligheten skulle ha vært voldsutøveren. For å øke presset bruker autoritetene de offentlige mediene til å vanære offeret.

5. Latterliggjørelse, som i følge et ordspråk kan virke drepende
Dette er myndighetene/autoritetene helt klar over og de nøler ikke med å bruke denne metoden. Man behøver bare å latterliggjøre en behandlingsmåte, en enkel bemerkning, ja enda ett menneskes utseende, så er all troverdighet borte.

Et eksempel: Legen Jacque Benveniste, en kjent fransk lege og forsker, fikk – mens han arbeidet med sitt berømte vitenskapelige forsøk om vanns evne til å huske – besøk av et team observatører. Dette forsøket viste klart at homøopati virker. Men, for at ingen skulle være i tvil om observatørenes holdning hadde de tatt med seg en tryllekunstner.

Du kan lese litt mer om Benveniste her, her, her og hvordan pressen på en måte krøp et stykke mot korset og ga Benveniste rett, her (i denne siste artikkelen får man for øvrig et kort innblikk i hva som venter en person som søker sannheten og deretter søker å opplyse og derved hjelpe mennesket. Kort fortalt så tok de ifra ham alt).

6. Tvilen, som undergraver all troverdighet
Dette er et meget utspekulert kunstgrep som får oss til å holde opp med å tenke logisk og benytte vår sunne fornuft når vi møter den. Myndighetene behøver bare å plante en løgn, uten å forklare den nærmere, så vil det alltid være noen mennesker som vil begynne å tvile på sine egne meninger og dermed akseptere myndighetenes.

7. Avledningsmanøvrer, som skaper forvirring
Dette er også et snedig våpen som brukes for å forvirre byttet. Den leder bort oppmerksomheten fra myndighetenes hovedmål. Derav har legenes måte å føre sine journaler på vært et ofte brukt knep når myndighetene ikke kan finne noe bedre å gå etter. Som om en leges måte å føre sitt kartotek på kunne ha noe som helst innflytelse på hans/hennes legegjærning, eller på pasientens helse og helbred for den del.

8. Sette i bås, og dermed slutte å tenke
Den betegnelse som hyppigst benyttes for å straffe ulydige leger er: Kvakksalver. Straks vi hører ordet stivner vi til. Vår evne til å tenke klapper sammen som en kjempeøsters, og vi ønsker ikke å høre mer. Formålet med å sette yrkesutøvere i bås er å stenge av bevisstheten og dermed forhindre at verdifulle opplysninger kommer frem. Ordet placebo har nøyaktig samme virkning. Det kan også suge all kraft ut av et vidunderlig homøopatisk legemiddel.

9. Baktalelse og sladder, haglegevær-metode
Dette er det beste straffemiddel. Hele Mafiaen er på tærne og skyter skarpt i alle retninger. Metoden brukes overfor hardnakkede motstandere som man er tvunget til å tilintetgjøre hurtigst mulig og med alle midler man har til rådighet. Trusselen er her for stor til at man kan tillate fair play. Det er bare ganske få som kan klare denne formen for avstraffelse, og de som kan, kommer til å betale dyrt for det.

 

Byttet får fratatt sine rettigheter og sine eiendeler

10. Fratakelse/berøvelse av rettigheter
De hyppigste eksemplene er fratakelse av retten til å praktisere, enten permanent eller midlertidig. Av og til blir dette etterfulgt av fratakelse av enda en rettighet; retten til frihet. Byttet blir sendt i fengsel. Alt dette skjer etter alle kunstens regler; arrestasjon av politiet, undersøkelse og beslagleggelse, rettssak, vanærende omtale i media, og så fengsel. Alt er nøye tilrettelagt.

Beskyldning som myndighetene oftest bruker avhenger av hvem de er ute etter:

Dersom det dreier seg om en lege, beskyldes han/hun for å utføre legegjerningen ”uten at noe vitenskapelig er bevist”. Det er verdt å minne om rapporten[5] som ble forelagt for den Amerikanske Kongress hvor kun 10 til 20% av legevitenskapens behandlinger foregikk på grunnlag av vitenskapelige undersøkelser.

Dersom det dreier seg om en alternativ terapeut blir han/hun beskyldt for å utføre ”ulovlig legebehandling”, hvilket blir noe håpløst idet også leger blir beskyldt og dømt for de samme handlinger. Myndighetene skyr ingen midler for å nå sine mål, verken urimeligheter, løgn eller andre former for håpløse og uholdbare metoder. Når leger blir fratatt sin rett til å praktisere mister de også sine pasienter, sitt levebrød og sitt rykte. Karrieren er derved ødelagt.[6]

11. Fratakelse av eiendeler
Som regel blir man idømt en bot, men den økonomiske straff kan også anta andre former. Her ser man igjen helt tydelig Mafiaens hemmelige forbindelse til det etablerte helsevesen. Det våpen man bruker er skattekontroll.

Skattekontrolløren dukker plutselig opp. Kan man forestille seg et mer effektivt middel enn en regnskapsrevisjon? Resultatet er alltid at det uheldige offer blir sittende å sløse med tid, energi og penger.

Skattekontroll er et så effektivt våpen at helsevesenet har innført det med et annet mål. Man lar ”helseforsikringsselskapene” kontrollere legenes regninger. Offerets skjebne blir således lagt i hendene på en komité som vilkårlig fastsetter hvilken straff som skal utmåles og hvor mye som skal betales tilbake. Det er ofte for dyrt å anke/klage en rettsavgjørelse fordi offeret må betale saksomkostningene av egen lomme, mens myndighetene kan bruke skattebetalernes penger.

 

Man piner byttet

12. Vold
Det er enda mer drastiske midler i vente for dem som fremdeles ikke har bedt om nåde. Deres laboratorier og deres forskningsmidler blir inndratt.

Dette skjedde for Professor Peter Duesberg,[7] en Amerikansk lege og fremragende forsker i immunologi. Han hadde påvist og hevder den dag i dag at HIV ikke er ansvarlig for AIDS.

Som om ikke dette var nok så blir deres laboratorieresultater ødelagt. Salget av deres legemidler og deres utstyr blir forbudt og erklært ulovlig.

Det var tilfellet med biologen Royal Raymond Rife som oppfant et apparat som man bl.a. kunne behandle kreft med. Han avslo å la en del av det økonomiske utbyttet gå til formannen i den amerikanske legeforeningen. Som svar på dette avslaget forbød formannen alle leger å bruke denne fantastiske oppfinnelsen. Dersom de likevel skulle gjøre det, ville de miste sin rett til å praktisere. Straffen er altså hard.

 

Byttet blir ofret

13. Avlivingen
Død eller levende, byttet sitter nå i saksen og kan ikke lenger være til plage eller forstyrrelse for legemiddelindustriens interesser. På dette tidspunkt er byttet som regel helt utmattet, og dersom det ikke er tilfellet vil det nå få nådestøtet. Myndighetene lar ikke noe gå uprøvd når det gjelder å banke de ulydige på plass. Det er verdt å huske at det er de samme myndigheter som tok livet av tusener av mennesker under Opiumskrigen for å sikre salget av deres narkotiske midler.

I dag dreier det seg stadig om salg av narkotiske midler. Selv om de er gjort lovlige, er de ikke mindre dødelige, og det er stadig en meget innbringende virksomhet.

Til slutt skal vi huske at

 • de som kun vil oss godt blir dømt som kvakksalvere.
 • de virkelige kvakksalverne, helsevesenets mafiosi, nyter sin frihet og sine privilegier.
 • pasienters, legers, journalisters og juristers likegyldighet forarmer/utarmer oss og dreper oss alle.

La oss derfor gi vårt bifall til alle de mennesker som myndighetene fordømmer.

*          *          *

Materialet her er hentet fra den danske oversettelsen av boken; The Medical Mafia, 1995, av den Canadiske legen, Dr. Guylaine Lanctôt. 

Selv om det isolert sett kan virke som en mager trøst, skal dere som blir utsatt for myndighetenes ”straff” vite at dere ikke står alene, og ikke minst; at dere høyst sannsynlig er på den riktige vei. Ting kommer til å snu – for å si det enkelt – og da vil det nok føles ekstra godt å vite at man sto på det man trodde var riktig, og på det man hadde funnet, og ikke på et dogme som alle andre var manipulert til å tro på.

Å velge det alle andre har valgt, er ikke ensbetydende med å velge det riktige. Å velge det riktige er i sin tur ikke ensbetydende med å velge det letteste. Men, å velge det du tror på er det riktige, gjør det i hvert fall langt enklere å forsvare ens standpunkt enn det det er å forsvare hva brorparten har valgt, noe som i de fleste tilfeller er en umulig oppgave. Husk: Valget er alltid ditt.

 

Herman J Berge
Luxembourg


[1] Som jeg har nevnt tidligere er lovboken kun en nødvendig fremtvunget erstatning for den gamle slavedrivers pisk. Vi vet alle at loven kun gjelder for ”massene” (slavene) og har stort sett ingen virkning eller funksjon overfor de som regjerer. Loven er ment å holde ”slavene” innenfor de rammer ”slavedriveren” ser seg best tjent med for å få oppfylt sine ønsker og behov.

[2] Den som tror at Norge (og andre såkalte vestlige lands administrasjon) er et demokrati og at landet blir ledet/styrt etter demokratiske prinsipper, har ikke forstått betydningen og innholdet av begrepet og ei heller motivet bak den ”demokratiske ide” – Placebokratiet.

[3] Sett dere ned og les hva WHO er for noe. Det kan være en grei ide å lese boken The Medical Mafia, 1995, av den Canadiske legen, Dr. Guylaine Lanctôt.

[4] Hva da med poliomyelitt? Den er utryddet nå. Hva skulle vi gjort uten vaksinen?, vil dere spørre. En rekke mennesker er særdeles onde. Noen er så onde at de eksempelvis sprøyter dødelig gift inn i matvarer i butikker. Dette finnes det et par eksempler på (bl.a. i England på 80-tallet). Andre setter seg fore å skyte på – for dem – vilt fremmede personer. Andre igjen søker å hisse folk til krig for deretter å tjene masse penger på krigen og spesielt lemlestelsene. Dere må ikke la dere lure ett øyeblikk til å tro at det bare er såkalt ”low-life” som finner på ondskap mot andre mennesker. Det har vist seg at man finner ondskap i mennesker fra alle samfunnsgrupper. Noen gjør det bare for å tilfredsstille sin egen syke lyst, andre igjen gjør det for å tjene penger. Vaksinevirksomheten kom for fullt i gang på slutten av 1700-tallet. Man har funnet ondskap i mennesker lenge før dette tidspunkt. Først i 1840 ble Poliomyelitt klassifisert som en egen tilstand. Det er ikke usannsynlig at polioviruset er et resultat av langvarig svekkelse av folkehelsen bl.a. gjennom skadelig vaksinasjon. Dette er ikke et svar på årsaken til poliovirusets oppstandelse, men derimot et innlegg i en kritisk debatt omkring vaksinen. Les gjerne mitt innlegg i debatten her (let etter min kommentar).

[5] I 1978 gjennomførte Office of Technology Assessement (direktoratet for teknologisk vurdering) en større undersøkelse av legevitenskapen og fremla resultatene for Den Amerikanske Kongress. Konklusjonen var at 80-90% av de behandlinger som legevitenskapen benyttet ikke var blitt dokumentert gjennom klinisk kontrollerende undersøkelser. Det vil altså si at legene i vidt omfang brukte disse behandlingene – og underviste i disse – uten den minste vitenskapelige bevisførsel. Dette skulle da bety at størstedelen av de medisinske behandlingene som foretas ikke har noen som helst vitenskapelig bakgrunn (materialet er hentet fra ”The Medical Mafia”).

[6] Jeg har nevnt det ovenfor, men minner likevel igjen om at de samme metoder benyttes også mot andre yrkesgrupper.

[7] I følge Duesberg selv, ble han først forsøkt bestukket av amerikanske myndigheter.