<Tilbake til saksliste>

BORGARTING LAGMANNSRETT
gjør vitterlig :

292

År 1999 den 13 august behandlet lagmannsretten kjæremålssak nr 99 - 01763 K/04

A - B

Den kjærende part: A
Prosessfullmektig: Ingen
Kjæremotpart: B
Prosessfullmektig: Advokat Bård Vikanes
Rettens medlemmer: 1. Lagmann Berit Fosheim
2. Lagdommer Lars-Jonas Nygard
3. Lagdommer Hilde Wiesener Haga

Det ble avsagt slik

KJENNELSE

Saken gjelder spørsmålet om heving av sak om samværsrett.

A anla ved stevning av 23 april 1997 sak ved Asker og Bærum herredsrett mot sin fraskilte ektefelle B for å få samværsrett med sine to døtre.

Etter en omfattende utveksling av prosesskriv, avsa Asker og Bærum herredsrett den 17 april 1999 med slik slutning:

1. Saken heves.
2. Hver av partene bærer sine omkostninger.

A har rettidig påkjært kjennelsen til Borgarting lagmannsrett og har blant annet gjort gjeldende:

Saken er beheftet med en rekke saksbehandlingsfeil: Det foreligger forsinkelser som følge av trenering og utsettelser, sakens tvistetema er forskjøvet, det foreligger forskjellsbehandling og forhåndsavgjørelser. Det er også truffet beslutninger uten hjemmel. Saksdokumentene er mangelfullt journalisert og mangelfullt og diskriminerende distribuert. Saksøkers tidligere prosessfullmektig er utnyttet.

Når det gjelder saksomkostningsavgjørelsen, er det foretatt gal lovanvendelse. Retten skulle anvendt tvml § 175 annet ledd og 172 annet ledd..

Det er foretatt en rekke feil i spørsmålet om oppnevning av sakkyndig. Retten har også holdt prosesskriv utenom sakens dokumenter.

Det var en feil at herredsretten tilkjente motparten fri rettshjelp, da hennes inntekter overstiger inntektsgrensene.

Dommere i saken, Pål Berg og Jarle Amundsen har gjort seg skyldige i grov forsømmelse og uforstand i tjenesten, krenkelser av personlig integritet og medvirkning til barnemishandling. De må derfor idømmes rettergangsbøter. De må også betale erstatning til saksøker og hans barn.

Det er nedlagt påstand:

l. Kjennelse i Asker og Bærum herredsrett av 17.04.99 oppheves
2. Saksomkostninger tilkjennes A
3. Søknader om fri rettshjelp under hele sakens gang tas opp til ny vurdering
4. Pål S. Berg og Jarle Amundsen ilegges rettergangsbot pålydende hver kr 100.000,-.
5. Erstatning utbetales til:

B har ved sin prosessfullmektig tatt til motmæle og anført:

Kjæremålet i saken synes ikke å være tuftet på et reellt ønske om å få sakens tvistetema prøvet. Spørsmålet om heving av saken har vært et tema i saken siden 1997, og den kjærende part har selv ved flere anledninger bekreftet sitt standpunkt om å heve saken, dog med ulike begrunnelser.

Kjæremotparten har ingen bemerkninger til herredsrettens omkostningsavgjørelse.

Kjæremotparten må tilkjennes saksomkostninger for lagmannsretten i det kjæremålet synes å være helt meningsløst.

Det er nedlagt påstand:

1.  Kjæremålet forkastes.
2.  B eller det offentlige tilkjennes saksomkostninger i anledning kjæremålet med kr. 825,-

Lagmannsretten bemerker:

Hevingsspørsmålet
Om sakens gang i herredsretten vises til herredsrettens kjennelse. Lagmannsretten viser til at den kjærende part flere ganger har bedt om at saken ble hevet. Ved herredsrettens brev av 13 januar ble A uttrykkelig bedt om gi et utvetydig uttrykk for om han ønsket å trekke saken. I motsatt fall ville saken fortsette med psykolog Kjell Hagen som oppnevnt sakkyndig. I brevet ble det også vist til at tvml § 175 første ledd ville komme til anvendeIse ved saksomkostningsavgjørelsen, dersom saken ble trukket.

I prosesskriv av 1 februar 1999 skrev A bl a:
"... Saken er tidligere hevet av retten og trukket av saksøker som følge av at retten ikke har akseptert saksøkers krav til sakkyndige, mandat og kvalitetssikring. Saksøkte har bedt om å heve saken. Saken kan således ikke fortsette, jf tvml § 67..."

Lagmannsretten forstår kjæremålet slik at det påberopes saksbehandlingsfeil ved herredsrettens kjennelse. Lagmannsretten er enig med herredsretten i at prosesskrivet må forstås slik at A trekker saken. Kjæremålet inneholder heller ingen anførsler knyttet til selve hevingsavgjørelsen og grunnlaget for den. Det er fremsatt en rekke påstander om feil ved saksbehandlingen, men etter lagmannsrettens syn er disse uten betydning for hevingsspørsmålet.

Kjæremålet blir derfor forkastet på dette punkt.

Saksomkostningene for herredsretten
Lagmannsretten er enig med herredsretten i at saksomkostningsspørsmålet må avgjøres etter tvml § 175 første ledd i det saken avsluttes uten dom. Lagmannsretten er videre enig i de vurderinger herredsretten har foretatt om dette spørsmålet slik at resultatet ble at saksomkostninger ikke ble tilkjent noen av partene.

Herredsrettens avgjørelse blir derfor stadfestet.

Fri sakførsel til motparten
En motpart har ikke partsrettigheter knyttet til eller rettslig interesse i hvorvidt en part innvilges fri sakførsel. Påstandens pkt 3 avvises.

Rettergangsbøter
A har krevet at herredsrettsdommer Jarle Amundsen og tidligere herredsrettsdommer Pål S Berg ilegges rettergangsbøter. Lagmannsretten finner intet grunnlag for dette.

Krav om erstatning
Herredsretten har ikke hatt noe erstatningskrav til behandling. Et slikt krav kan ikke bringes inn ved kjæremål, og kravet blir å avvise.

Saksomkostninger for lagmannsretten
Kjæremålet har vært forgjeves. Etter tvml § 180 første ledd skal den kjærende part erstatt sakens omkostninger. Lagmannsretten finner ikke at det foreligger særlige omstendigheter som kan frita for omkostningsplikten. Advokat Vikanes har krevet kr 825,- i omkostninger. Kravet tas til følge.

Kjennelsen er enstemmig.

Slutning

1.  Kjæremålet over herredsrettens kjennelse post 1 forkastes.
2.  Herredsrettens kjennelse post 2 stadfestes.
3.  Begjæringen om ileggelse av rettergangsbot tas ikke til følge.
4.  Påstandens pkt 3 og 5 avvises.
5.  I saksomkostninger for lagmannsretten betaler A til B kr 825,- - kroneråttehundreogtjufem - innen 2 - to - uker fra forkynnelse av kjennelsen.

Berit Fosheim

Lars-Jonas Nygard

Hilde Wiesener Haga

                                                                                                                                                                                                                    

 

<Tilbake til start>