<Tilbake til saksliste>

Den 16. november 1999 ble det av Høyesteretts kjæremålsutvalg bestående av justitiarius Smith, dommerne Aasland og Gjølstad i sak

Lnr. 618 K/1999,jnr. 321/1999:

A

mot

B  (advokat Bård Vikanes)

avsagt slik

KJENNELSE:

A har erklært kjæremål over Borgarting lagmannsretts kjennelse av 13. august 1999 i sak mot B.

Høyesteretts kjæremålsutvalg finner det enstemmig klart at anførslene i kjæremålet ikke kan føre frem. Kjæremålet blir derfor å forkaste i medhold av tvistemålsloven § 403 a.

Kjæremålsmotparten har påstått seg tilkjent saksomkostninger. Påstanden tas til følge, og beløpet settes til 850 kroner.

SLUTNING:

Kjæremålet forkastes.

I saksomkostninger for Høyesteretts kjæremålsutvalg betaler A til B 850 - åttehundreogfemti - kroner innen 2 - to - uker fra forkynnelsen av kjennelsen.

Gunnar Aasland
     (sign.)

Carsten Smith
(sign.)

Liv Gjølstad
(sign.)   

                                                                                                                                                                    
<Tilbake til start>