Vårt skremmende rettsvesen!

 

Økonomisk Rapport (ØR) gjennomgikk så godt som samtlige dommer i sivile saker i Borgarting Lagmannsrett i 1997.  Resultatet beskrives som direkte skremmende i nr. 2/1998.

 

I nr. 3 uttaler noen medlemmer av justiskomiteen seg om det som avsløres i nr. 2.

I nr. 5 antyder også Høyesterettsjustitiarius Carsten Smith, førstelagmann Nils Erik Lie i Borgarting lagmannsrett og formannen i rettssikkerhetsutvalget i Advokatforeningen, Pål W. Lorentzen, at rettssaker er for dyre for folk flest.

 

For å forverre situasjonen ytterligere for vanlige folk, er det nå bestemt at det skal innføres moms på advokattjenester.  Forretningsdrivende får imidlertid fratrekk for moms. 

 

Kopier av artiklene i ØR kan ikke gjengis her, så den som ønsker å se nærmere på disse må eventuelt ta kontakt med FBR og få tilsendt kopier.

 

 

Tilbakemelding til FBR under Rettssikkerhetsaksjonen!

 

FBR trenger i det minste opplysninger om antall brev som sendes til Justisdepartementet, men hvem som sender, hjemsted, telefon, erfaringer med rettslige forhold, synspunkter på aksjonen og opplysninger ellers, er også av stor interesse.

 

Videre kontakt, og helst et medlemsskap, håper vi kan være aktuelt som støtte i den videre kamp for bedre rettssikkerhet.  Mange medlemmer øker FBR sin påvirkningsmulighet i vesentlig grad, og vi håper 200 kr. kan være en vel anvendt kontingent.  Den som innbetaler beløpet til konto 0532.5576814 og skriver:  FBR,  Boks  (se nedenfor),  7458  Trondheim, som mottaker, blir registrert sammen med oss i kampen videre. Det anbefales forøvrig å fordele tilbakemeldingene til FBR under adressene:

                        FBR,  Boks  5,  7458  Trondheim - Etter 15 juni, Boks 8205

 

                                                Noralf  Aunan,  Emilie Kroghsv.  8  C,  7023  Trondheim

                                                tlf. helst etter 15.00,  j. 73 59 37 95,  m. 918 97 700

                                                Noralf.aunan@ipk.ntnu.no

                                                Bjørn  Lervold,  Dalaveien  6,  7540  Klæbu

 tlf. p. 72 83 24 78,  m. 920 23 961

 Vlervold@online.no

 

Nye originaler hentes helst på  www.rettsnorge.com, men mulighetene over kan også benyttes.

 

 

Kontakt overfor media

 

Under starten av aksjonen ville det f.eks. være interessant å anbefale landets aviser å undersøke hva som er på gang overfor Justisdepartementet like etter pinse.  En kopi av kravbrevet med noen antydninger til eventuelle redaktører eller journalister man kjenner, eller antar kan ta dette på alvor, kan kanskje være et forsøk verdt.  Noe interesse fra media bør kunne forsterke reaksjonen overfor departementet.

 

 

Med vennlig hilsen

Forening for Bedring av Rettssikkerheten

 

Noralf  Aunan,  leder                                                                                    Bjørn Lervold,  nestl.