Forening for Bedring av Rettssikkerheten (FBR),  Boks  8205,  7458  Trondheim –  918 97 700

 

Justis- og politidepartementet

Postboks  8005,  Dep.

0030  Oslo

 

Krav om kvalitetssikring av rettsvesenet.

Det er etter hvert mange som er oppmerksom på hvor dårlig rettssikkerheten er blitt.  Mange både jurister og andre har de senere år klart gitt uttrykk for en manglende tillit til de rettslige forhold.  Jusprofessor Carl August Fleischer har f.eks. uttalt:  ”Det gjøres mye galt i norsk rett, og det fryktelige er at dette er mye verre enn folk flest synes å tro.”

Flere rettsofre uttaler:  ”Du tror det ikke før du opplever det selv”

Mange avdekkede justismord er også helt klare bevis på alt for dårlig rettssikkerhet.

 

Avsenderne av dette brevet støtter FBR i kravet om kvalitetssikring av hele rettsapparatet.

Kvalitetssikring er en omfattende oppgave, og det er nå nødvendig å komme i gang umiddelbart.

Alle rettslige oppgjør skal naturligvis kunne etterprøves.  Det som er uttalt, innrømmet og avklart, må danne grunnlaget for enhver dommeravgjørelse.  Det avklarte skal naturligvis også kunne utnyttes eller motbevises ved en eventuell videreføring.  Lydbåndopptak eller annen fullstendig referering må derfor benyttes i enhver rettslig avgjørelse.

 

Dommere og advokater skal ha respekt for loven de er satt til å forvalte, og aktørene i retts-sammenheng skal være ansvarlig for sin medvirkning.  Både dommere, advokater, sakkyndige m.fl. skal kunne klages inn for upartiske kommisjoner med nødvendig myndighet til å rydde opp.  Klageordningene for advokater og dommere er f.eks. langt fra akseptabel for klagerne.

Løgn og usannheter skal ikke få avgjøre rettsresultatene, og derfor må naturligvis vitenskapelige løgntester anerkjennes som tilleggsbevis - også her i landet.   

 

Aktuelle krav ellers:

Ingen anke- eller foreldelsesfrist kan være absolutt.  En urett skal kunne gjenopprettes - uansett når bevis kan fremlegges, eller manglende rettssikkerhet kan dokumenteres.

Enhver rettsavgjørelse skal alltid kunne behandles minst to ganger, og behandling i Høyesterett skal også være en reell mulighet i alle sivile saker.  Ikke bare for makteliten!

Samme krav til rettssikkerhet, bevis og mulighet for gjenopptakelse i sivile saker som i straffesaker. Alle sivile rettsavgjørelser med feil skal naturligvis kunne gjenopptas.

Det samme gjelder rettsforlik som ofte er tvunget eller lurt gjennom.

 

Barn og foreldre trenger absolutt rettssikkerhet ved alle omsorgsovertakelser.

Kontakt med egne barn under omsorg skal aldri begrenses mer enn høyst nødvendig.

Ellers skal naturligvis barnevernet også rette seg etter de norske lover.

 

Alle anmeldelser kreves behandlet seriøst.  Det er dessverre helt tilfeldig som det er nå.

Virkelig likhet for loven, og det krever en vesentlig utvidet fri rettshjelpsordning.

Advokattjenester er allerede alt for dyr for vanlige lønnsmottakere - selv uten avgift.

Andre aktuelle krav fra FBR kreves også seriøst behandlet av Justisdepartementet.

 

 

Med vennlig hilsen                                            Dato.                            Sted.