DN Arkiv
Dagens DN
 
Du har igjen 1809 søk.
Record 9/10

Dato: 910628
-CLAUDE ROLAND OLSEN -Politianmelder Mycron-sjefene

-Ledelsen for det konkursrammede dataselskapet
Mycron A / S risikerer et kraftig oppgjør med
påtalemyndigheten. Bostyret mener at administrerende
direktør Johannes Palm og styreformann Knut
Alfheim har gjort seg skyldig i flere lovbrudd, og har
anmeldt Mycron-ledelsen til Oslo politikammer.
Bostyret retter kraftig kritikk mot styret og ledelsen i
dataselskapet som ble slått konkurs i 1989. Med i et
snedig opplegg for å omgjøre K / S-andeler til aksjer var
også Kreditkassen. Banken sa seg villig til å være
mellomledd ved en innløsningsmodell som var i strid
med aksjeloven.

Bobestyrer Aksel O. Hillestad og advokat Ole
Kristian Aabø-Evensen i advokatfirmaet de Besche &
Co. finner det også underlig at Oslo Børs godtok
innløsningsmodellen.

Den direkte grunnen til at Mycron ble slått konkurs
27. oktober 1989 var en opsjonsavtale fra 1986. Da
etablerte Mycron kommandittselskapet K / S Mytech
A / S for å finansiere utviklingen av neste generasjon
datamaskiner. Dette var en ny finansieringsform for
forskning og utvikling i Norge. For å lokke investorene
la Mycron A / S inn en opsjon om at de skulle kunne
bytte inn sine andeler i aksjer i perioden fra 1. januar
1989 til 1. november 1991. I opsjonsavtalen garanterer
selskapet også at K / S Mytech vil ha nok kapital til at
konverteringen lar seg gjennomføre. Det betyr at
kommanditistene ikke behøvde å betale restkapitalen
dersom Mytech gikk dårlig.

Raset kom i 1989 da en strøm av kommanditister
ville innløse sine andeler i aksjer. Aksjene var så godt
som verdiløse, men kommanditistene håpet ved
innløsningen å unngå å betale inn restkapitalen.
Feilinformerte
Bostyret peker på en rekke lovbrudd:
- Så sent som i halvårsrapporten fremlagt i september
1989, skrev styret i Mycron at selskapets finansielle
situasjon var tilfredsstillende. Varelageret som for
lengst burde vært nedskrevet sto fortsatt oppført med
31,5 millioner kroner. Snaue to måneder etter var
konkursen et faktum. Problemet med innløsing av K / S-
andeler i Mytech, som ville påføre Mycron opptil 16
millioenr kroner i gjeld, var ikke nevnt med et ord.
Ifølge bostyret var halvårsrapporten sterkt misvisende
og egnet til å villede både kreditorer, aksjonærer og
potensielle aksjonærer. Selskapets styre brøt både
verdipapirloven og straffeloven mener bostyret.
-
Styret i Mycron brøt også aksjeloven ved å unnlate å
nedskrive varelageret i halvårsregnskapet. Styret
innrømmer at varelageret på det tidspunktet var for
høyt vurdert. Trolig var det verdt under halvparten av
det bokførte.
-
Bostyret kritiserer også at styret og ledelsen for at det
uinnkalte ansvaret knyttet til K / S-andelene i Mytech,
ikke ble tatt med i regnskapet i henhold til god
regnskapsskikk.
Innsider
- Administrerende direktør i Mycron A / S, Johannes
Palm, solgte sine aksjer i A / S Mycron umiddelbart etter
at halvårsrapporten var offentliggjort. Aksjesalget ble
meldt til Oslo Børs og innbragte Palm bare et
beskjedent beløp, 19 000 kroner. Men bostyret stiller
seg undrende til at Palm solgte på et tidspunkt da den
økonomiske situasjonen var mye dårligere enn det
fremkom av halvårsrapporten.

Palm var forøvrig også raskt ute med å konvertere
sin K / S-andel til aksjer etter 1. januar 1989.
Snedig plan
Da K / S-andelene skulle byttes inn i aksjer i 1989, sa
Mycrons revisor klart fra at dette ikke var mulig når
verdien av andelene var negative. Mytech hadde
opparbeidet seg 16 millioner kroner i gjeld. For å omgå
dette hinderet, utarbeidet styre og ledelse en fiks plan
for å gjennomføre byttehandelen. Kreditkassen sa seg
villig til å være mellommann ved at banken kjøpte
aksjer av A / S Mycron og solgte dem videre til
kommandittistene i bytte med deres K / S-andeler.
Kreditkassen gikk likevel ikke direkte inn i handelen,
men overlot rollen til Invest Securities. Kreditkassen
garanterte likevel for dette selskapet.

A / S Mycron lånte 355 000 kroner til Invest
Securities som brukte pengene til å kjøpe aksjer fra A / S
Mycron gjennom en rettet emisjon. Ifølge aksjeloven er
det ikke lov å låne penger fra selskapet der en investor
kjøper aksjer.

Resultatet ble at A / S Mycron gjennomførte en
aksjetegning til 7,3 millioner kroner i underkurs. Dette
bryter med aksjeloven.

- Denne modellen er oppsiktsvekkende, sier Aabø-
Evensen. Spesielt er det også at Oslo Børs ikke hadde
noen innvendinger mot modellen for å bytte inn K / S-
andeler i aksjer.

Bostyret vil nå kreve Invest Securities for de 7,3
millioner kronene i underkurs.

Totalt anmeldte krav i boet er 70 millioner kroner.
Av dette står Kreditkassen for 27 millioner kroner. De
mange øvrige kreditorene har bare mindre krav.

Søk igjen