I 2003 kjøpte Anne Ulvig/Anders Kiær Norges største private eiendomsmasse av Norske Skog. Ulvig/Kiær søkte straks deretter om konsesjon, og fikk det på enkelte vilkår (bl.a. at de forpliktet seg til å selge ut eiendommer til grunneiere i distriktet), men for øvrig uten særlige problem idet Ulvik/Kiær ble ansett å ha god kompetanse og erfaring innen skogdrift og for øvrig viste til intensjoner som kommunene anså som viktige og skapende for distriktet.

 

Konsesjonsbehandlende kommune var Namsskogan, hvor Knut Berger (tidligere Distriktssjef i Norske Skog) var ordfører.

 

Etter at konsesjon ble gitt ble det kjent at Norske Skog ikke hadde solgt eiendomsmassen til Ulvig/Kiær men til en frem til da hemmelig konstellasjon: Ola Mæle/Ulvig/Kiær. På et sent stadium av salgsprosessen hadde nemlig Ulvig/Kiær tatt kontakt med Mæle for å søke å inngå et samarbeid med det formål å hindre at prisen gikk oppover (hindre budkrig og følgelig hindre at Norske Skogs eiendommer ble solgt på et fritt og åpent marked). Ulvlig/Kiær var klar over at dersom de skulle få dette til, så måtte de også gi noe. Den hemmelige pakten som etter kort tid ble inngått innebar at begge parter skulle inngi identiske bud og den av de to som fikk tilslaget, skulle deretter dele eiendommene og profitten med den andre. Ulvig/Kiær vant som kjent ”budkrigen”, og var i følge pakten forpliktet til å dele med Mæle, hvilket ble gjennomført etter et par omganger i retten. Mæle ble for øvrig ansett for å være en konsesjonsrisiko, hvilket kan ha vært årsaken til at Ulvig/Kiær fikk tilslaget og at samarbeidsavtalen ble hemmeligholdt inntil konsesjon var gitt.

 

Tirsdag 14. desember 2010 skal Namsskogan kommunestyre behandle Ola Mæles konsesjonssøknad. Som det fremgår av konsesjonsbehandlingen i Namsskogan kommune har rådmannen anbefalt å gi konsesjon uten de vilkår som Ulvig/Kiær fikk konsesjon på. Kort sagt synes det som om Namsskogan anbefaler at det gis konsesjon fordi det ikke finnes andre alternativer. At konsesjonsmyndigheten ble ført bak lyset mens Knut Berger – som nå er ansatt hos Mæle og som skal forvalte eiendommene – satt ved roret, synes ingen å ta hensyn til. At konsesjonsmyndigheten også denne gangen gir konsesjon uten å ha fått tilgang til alle sakens dokumenter, deriblant kjøpsavtalen mellom Norske Skog og Ulvig/Kiær, synes heller ingen å ta hensyn til.

 

Som det fremgår av vedlagte dokument, er saken varslet til kontrollmyndigheten.

 

Med vennlig hilsen

og på vegne av brødrene Lundquist

 

 

Herman J Berge