The estate of the late Consul  Einar Riis

Herman J Berge
665, rue de Neudorf

L-2220 Luxembourg

Luxembourg

 

 

Phone               : +352 43 12 65

Fax                  : +352 26 43 12 11

 

 

 

 

 

 

Kristin Halvorsen                                                     Luxembourg 4. januar 2009
Finansdepartementet
Postboks 8008 Dep

0030 Oslo

 

 Att                        : Kristin Halvorsen

Ad                         : Krav om bokettersyn, skjønnsligning og straffeskatt: Harlem Brundtland

Saks nr                  :

Deres Referanser      :

Oversendelse          : Faks og brev

Deres faks nr           : +47 22 24 95 10

Antall sider             : 6

Vedlegg                  : 2 (2 s.)

Prioritet                  :

 

Anmodning om skjønnsligning samt ileggelse av straffeskatt:

 

1. Brundtland, Arne Olav født 16.10.1936

2. Brundtland, Gro Harlem født 20.04.1939

 

Jeg viser til Kristin Halvorsens brev av 31. oktober 2007 hvor det ble bekreftet at midlene i Sveits, deriblant i ”Viking Bank”, tilhører arvingene og ikke staten. Videre viser jeg til det forlikstilbud som på 90-tallet ble formidlet til Arne Dag Andersen (jf Ditlev-Simonsen saken) hvor Andersen hadde fått i oppdrag fra Gro Harlem Brundtland å tilby 50 millioner for å bli kvitt Riis.

 

Jeg ser nå, etter å ha mottatt dokumenter vedrørende Viking Bank, Zurich, at midlene som Brundtland ønsket å betale ut Riis med, i realiteten kan ha vært Riis-familiens egne penger/arv som lå plassert i Viking Bank. Dette synes også å gjelde de 55 millionene som ”justisdepartementets” Jan Gotaas utbetalte Amelia og Einar Riis i 2003.

 

En annen indikasjon på at Brundtland synes å ha råderett over disse skjulte midlene i Sveits finner vi i det forhold at familien Brundtland betalte hele beløpet på ca €310.000 kontant da de kjøpte seg eiendom i Nice, Frankrike, høsten 2001. Betalingen fant sted på et tidspunkt hvor Gro arbeidet i Genève, og hadde oppgitt til norske skattemyndigheter at hun hadde en formue på NOK 692.356 (ca € 87.000). Vedlagt følger utskrift fra panteregisteret i Nice,

 

Bilag nr 1     : Utskrift I fra panteregisteret i Nice.

 

hvor det fremgår at:

 

Arne Olav og Gro Harlem Brundtland 18. september 2001 inngikk avtale om kjøp av fast eiendom/Villa fra selskapet ”Societe Le Clos Bellet”. Skjøtet ble utstedt 9. oktober 2001. Kjøpesummen var ca € 310.000 (ca NOK 2.5 mill), og den er altså gjort opp kontant.

 

I denne sammenhengen nevner jeg også Obligasjonsskandalen (som ble henlagt av tidligere høyesterettsdommer Georg Fredrik Rieber-Mohn i januar 1995) hvor Arne Dag Andersen fortalte meg og Einar Riis at Gro Harlem Brundtland sammen med Odd Hilsen hadde stukket av med utbyttet (et flersifret millionbeløp), uten at dette ble beskattet i Norge. En annen person med kjennskap til midlene i Sveits har fortalt at det er flere norske ”banker” i Sveits som opererer slik ”Viking Bank” har gjort, og som var direkte involvert i denne obligasjonssvindelen.

 

I denne sammenheng ber jeg om en forklaring fra finansministeren og regjeringen om hvordan Arbeiderpartiet kan ha sikret seg tilgang til disse midlene i Sveits.

 

Skattelistene viser ikke at Arne Olav og Gro Harlem Brundtland i sin formue hadde deklarert kontantbeløpet for kjøp av villa i Nice. Dette indikerer at kontantbeløpet for villakjøpet i Frankrike, på omkring 2.5 millioner kroner, kan ha blitt fremskaffet og kanalisert fra midler som har kommet fra Sveits og Viking Bank, hvor jeg da må anta at dette er midler som tilhører bl.a. Einar Riis’ dødsbo.

 

Jeg ber i denne sammenheng om at finansministeren innhenter kontoopplysninger om bevegelser for denne perioden (2001) i fra bl.a. Stein Wessel-Aas (en av de nordmenn som opptrer som likvidatorer i denne høyst likvide ”banken” som nå er på flyttefot), og/eller sender en rettsanmodning til Zurich Handelsrett med begjæring om utvidet dokumentinnsyn i aktivitetene til denne ”banken”. Jeg nevner igjen at de opplysningene vi sitter på peker i retning av at Ditlev-Simonsen kan ha benyttet disse midlene fra denne banken i sin ”politiske virksomhet” i Oslo.

 

I separat brev til Finansministeren av 3. desember 2008 har jeg påpekt at dokumentene som avslører Ditlev-Simonsen-familiens beholdning/innskudd i Viking Bank, og som jeg sitter på, er tilgjengelig for både regjeringen og Stortinget. Dette er opplysninger som finansministeren synes å ha holdt tilbake for Stortinget.

 

Dokumentasjonen om at Brundtland-familien har betalt €310.000 i september 2001 for sin Villa i et ”Gated community”, er en alvorlig avsløring. Skulle finansministeren mene at dette er en straffesak og ikke en skattesak, ber jeg finansministeren om å fremlegge saken for Stortinget så vel som for ØKOKRIM, hvor jeg samtidig viser til Torstein Dahles anmeldelse av skatteunndragelse mot Harlem Brundtland.

 

Disse skatteforholdene bør også få konsekvens for beskatningen av Arne Olav Brundtlands inntekter fra salg av boken ”Fortsatt gift med Gro”, spesielt idet ingen egentlig vet hvor han bodde i 2003, da han skrev boken. Selv påsto han å ha skrevet boken i Frankrike. I denne forbindelse kan det nevnes at det på Harvard’s Internet sider fremgår at Arne Olav Brundtland var Research Fellow i USA i perioden 2003-2004 og at han deretter har vært Visiting Fellow ved samme institusjon med bosted i Genève, Sveits. Det er for øvrig verdt å nevne at Arne Olav og Gro helt bevisst har skrevet sitt etternavn på postkassen i Nice på følgene vis: ”Brunt Land”, antakelig med det formål å komplisere en identifikasjon av paret.

 

Jeg påpeker at ligningsmyndighetene i Oslo kommune er inhabile idet ordføreren Ditlev-Simonsen m.fl. har konto i den nevnte ”banken”. Her minner jeg samtidig om at Ligningsnemndas tidligere leder, Jan Gotaas, synes å ha blitt utsatt for selvmord like etter inngåelse av det fatale ”forliket” mellom Riis-familien og ”justisdepartementet” i 2003, dette som følge av en plutselig manisk depressiv lidelse, alt dette i følge informasjon fra en ansatt i ”justisdepartementet”. Gotaas var for øvrig også innblandet i Airbus Saken sammen med Gro.

 

Motparten i de såkalte Riis-sakene var over en lengre periode Hanne Harlem, søster av Gro, som var justisminister da Gro – eller noen – betalte disse €310.000 for boligen i Nice, Frankrike. Som justisminister og søster av Gro må hun ha hatt kjennskap til Gro’s boligkjøp og Einars arv i Viking Bank, dog uten å ha formidlet dette til verken meg eller Einar. Dette, at Hanne og Gro har visst om de skjulte rederformuene i Sveits, bekreftes også i domspremissene i den dom som Margarethe Hoff i Oslo byrett avsa i Riis-saken 28. februar 2001.

 

Jeg nevner videre som en sentral opplysning at Hanne Harlem arbeidet som direktør i Norsk Hydro før hun ble justisminister, sammen med bl.a. datteren til Per Ditlev-Simonsen, Cecilie, som også hadde konto i denne ”banken” i Sveits. Holte-saken avslørte at flere av Hydros direktører hadde hemmelige konti i Sveits. For det tilfelle at finansministeren skulle anse seg selv som inhabil idet hennes egen far var en av Johan B. Holtes nærmeste medarbeidere, begjærer jeg saken fremlagt for Stortinget.

 

Media har det seneste året bl.a. avslørt Gro Harlem Brundtlands juks med sykehusregninger, uriktige opplysninger om mottatte honorarer, manglende betaling av skatt, tidligere statsminister som nullskatteyter, m.v. Finansministerens konsekvente avvisning av skattelegging av Gro og hennes ektemann Arne Olav indikerer at den nåværende Arbeiderpartikontrollerte regjering er inhabil i saken.

 

Jeg vedlegger et dokument fra panteregisteret i Nice, som beviser at familien Harlem Brundtland fikk hjemmelen til ”sin” eiendom 9. oktober 2001.

 

Bilag nr 2     : Utskrift II fra panteregisteret i Nice.

 

Overfor norske aviser har Gro Harlem Brundtland derimot anført at hun utvandret fra Norge i juli 1998 og bosatte seg i Frankrike først i januar 2004.

 

Etter Gros skjønn kunne hun – da hun flyttet til Frankrike i januar 2004 – benytte seg av skatteavtalen mellom Norge og Frankrike, som i følge Gro ga henne skattefritak for sin statsministerpensjon fra første dag, dette som en følge av at hun allerede hadde bodd mer enn fire år i utlandet før pensjonspengene begynte å tikke ut/inn engang i april 2004.

 

Familien Harlem Brundtland utvandret ikke i juli 1998, slik Gro påstår. Oppholdet i Genève – mens hun samtidig hadde bolig i Norge – var kun av midlertidig art; det var tidsbegrenset. Botid i medhold av skatteloven kan man først begynne å regne/spare fra den dagen man har meldt om varig reell utflytting til folkeregisteret. Dette kan tidligst ha skjedd i 2004-2005, da hun var ferdig med å arbeide i Genève.

 

Familien Harlem Brundtland bosatte seg derimot skattemessig i Frankrike allerede i oktober 2001 (idet de kjøpte seg bolig i Nice, men dog fremdeles med bolig i og tilknytning til Norge), og altså ikke i 2004, slik de har opplyst til norsk media, og som norske medier har slukt som god fisk.

 

Idet ekteparet likevel ikke bodde i Nice fra 2001 (hun jobbet jo i en tidsbegrenset stilling i Genève frem til juni 2004) har de ikke kunnet starte opparbeidelse av reelle bodager som reelle utflyttere før tidligst i 2005. Fra dette tidspunktet har ekteparet vært forpliktet til å betale skatt til Norge i fire år, hvilket betyr at familien Harlem Brundtland uansett ikke faller innenfor den påståtte skatteregelen om skattefritak etter fullendt fire år botid i utlandet, noe som tidligst kan skje i 2009.

 

Dette faktum fører til at familien Harlem Brundtland ikke kan benytte seg av skattefritaket i den omtalte skatteavtalen mellom Norge og Frankrike, i hvert fall ikke før i 2009, og at Gro derved skulle ha skattet til Norge fra første krone hun mottok av statsministerpensjonen i 2004.

 

Familien Harlem Brundtland kunne muligens ha blitt regnet som skattemessig bosatt i Frankrike fra 2001, under forutsetning at hun og ektemannen bygget sin rett på en reell utflytting til Frankrike på det tidspunktet, hvilket de altså ikke hadde. ”Reell” utflytting til Frankrike hadde ekteparet som nevnt først tidligst sommeren 2004, men da under forutsetning av at de ikke lenger hadde slik tilknytning til Norge som nevnt i reglene om utflytting og i skattereglene.

 

Gro har med dette ikke oppfylt vilkårene for skattefritak i perioden fra hun begynte å motta statsministerpensjonen sin i 2004 og frem til i dag, noe Gro for øvrig var kjent med idet det var hun selv som fremforhandlet tilleggsavtalen på 90-tallet, mens hun satt som statsminister.

 

Avslutningsvis ønsker jeg å opplyse finansministeren om at det har vært utført bostedskontroll på familien Brundtlands adresse i Nice i 2007 og 2008. Av det man har funnet er det overveiende sannsynlig at paret ikke oppfyller bostedsregelen på 183 dager. Ser vi dette faktum i lys av at Gro benytter norske sykehus, at familien disponerer bolig i Norge og at Gro 7. januar 2008 uttalte at hun vil flytte hjem, synes det som klart at familien må anses som norske skattesubjekter, og at botiden på fire år således aldri har blitt oppfylt. Jeg ber derfor finansministeren om å vurdere skjønnsligning samt ileggelse av straffeskatt (som i alle andre skattesaker).

 

Jeg viser til likhetsprinsippet i forvaltningen. Eventuelt unnlatelse fra finansministerens side vil medføre krenkelse av både ansvarlighetsloven, grunnloven, samt EØS-avtalen art 61, ulovlig statsstøtte.

 

Luxembourg 4. januar 2009

Herman J Berge

Testamentary Executor of the estate of the late consul Einar Riis.

 

 

 

RettsNorge.no © 1997 - 2009 • Opphavsrett